Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Oddział Wojewódzki w Lublinie

 

 

Okres przedwojenny działalności społeczno-zawodowej geodetów

[Lubelszczyzna 1919-1939]

 

W listopadzie 1918 roku po rozpadzie wielkich mocarstw Polacy przystąpili do rozbrajania zaborców okupantów i do tworzenia niezależnych instytucji państwowych. W nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku ukonstytuował się w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, z Ignacym Daszyńskim jako premierem. W dniu 11 listopada 1918 r. uwolniony przez Niemców Józef Piłsudski po przyjeździe do Warszawy, przejął pełnię władzy cywilnej i wojskowej przyjmując funkcję Naczelnika Państwa Polskiego.

Po 123 latach zaborów mogły powstawać pierwsze wolne polskie organizacje państwowe, społeczne i zawodowe. W dniach od 4-6 stycznia 1919 roku z inicjatywy geometry Zygmunta Majewskiego z Warszawy odbył się Pierwszy Powszechny Zjazd Mierniczych Polskich w Warszawie. W zjeździe brali udział również uczestnicy z województwa lubelskiego, w prezydium powołano na sekretarza Aleksandra Szabelskiego z Lublina. Zjazd zainicjował tworzenie struktur organizacji społecznych zrzeszających się mierniczych, między innymi na Lubelszczyźnie, gdzie w tym okresie kształtowały się pierwsze organizacje miernicze. W dniu 14 sierpnia 1919 roku ustawą tymczasową o organizacji władz administracyjnych zostało utworzone województwo lubelskie, które obejmowało w przybliżeniu obszar współczesnego województwa lubelskiego. Jednak w tym okresie daleko jeszcze było do stabilnego pokoju, bowiem trwała nowa wojna z Rosją. Dopiero w sierpniu 1920 r. na Lubelszczyźnie doszło do przełomowych wydarzeń na froncie wschodnim. Józef Piłsudski 16 sierpnia 1920 rok wyprowadził kontruderzenie znad Wieprza, a generałowie Władysław Sikorski i Stanisław Haller rozbili armię bolszewicką w wielkiej bitwie kawalerii pod Komarowem i Zamościem.

Pierwszym zrzeszeniem na terenie Lubelszczyzny było powstałe przed rokiem 1921 Zrzeszenie Geometrów w Lublinie, które działało do 1926 r. W roku 1924 Zrzeszenie Geometrów opracowało i przesłało do Sejmu uwagi do projektu zmian w ustawie o mierniczych przysięgłych. Przedstawiciele Zrzeszenia brali udział w Zjazdach Delegatów Stowarzyszeń Mierniczych, tj. w I Zjeździe w lutym 1921 r. brał udział Kazimierz Tumorowicz, II Zjazd miał miejsce w kwietniu 1925 r.). W roku 1926 Zrzeszenie Geometrów w Lublinie przekształciło się w Koło Związku Mierniczych Przysięgłych (Oddział Wojewódzki).

W roku 1925 w Lublinie powstał Związek Geometrów absolwentów b. rosyjskich szkół mierniczych, który działał do 1931 r. Związek Geometrów swój pierwszy zjazd organizacyjny odbył w dniu 22 lutego 1925 r. w Lublinie. Statut został uchwalony na zjeździe członków w dniu 5 lipca 1925 r. Przyjęto na nim uchwałę o przystąpieniu Związku do Stałej Delegacji Polskich Zrzeszeń Mierniczych w Warszawie. W skład Zarządu tymczasowego weszli: Zygmunt Szczechowicz, Jan Gawarecki, J. Korkozowicz, Antoni Sokołowski. Zadaniem Związku była obrona praw zawodowych członków, współpraca z pokrewnymi organizacjami mierniczymi. Utworzono koła terenowe w Lublinie i Wilnie. W roku 1927 Zjazd Delegatów Związku podjął uchwałę o przystąpieniu do Międzynarodowej Federacji Mierniczych w Paryżu. Zakończył działalność w lutym 1931 r. W roku 1928 Związek Geometrów liczył 120 członków.

W 1926 roku powstał Związek Mierniczych Przysięgłych, który obejmował swoją strukturą m.in. Koło w Lublinie, a także w sąsiednich województwach wschodnich Koło w Łucku i Koło w Brześciu n. Bugiem. Związek miał na celu prowadzenie działalności naukowej i zawodowej, obronę spraw zawodowych, pomoc materialną i moralną członkom, reprezentację zrzeszonych w stowarzyszeniu mierniczych przysięgłych, pieczę nad właściwym wykonywaniem przez członków zawodu mierniczego przysięgłego. W roku 1934 Związek doprowadził do powstania Stowarzyszenia Mierniczych Przysięgłych Rzeczypospolitej Polskiej (STOMP). W 1934 r.  liczył 269 członków.

 

Stowarzyszenie Mierniczych Przysięgłych Rzeczypospolitej Polskiej (STOMP)
Oddzia
ł w Lublinie powstało 7 kwietnia 1935 r. na I Zjeździe Delegatów, na którym dokonano zjednoczenia Związku Mierniczych Przysięgłych, Związku Mierniczych Polskich w Warszawie, Związku Mierniczych Przysięgłych Ziem Zachodnich, Związku Mierniczych Przysięgłych na Polesiu, Stowarzyszenia Mierniczych Województwa Śląskiego. Stowarzyszenie zasięgiem swego działania obejmowało cały kraj, łącznie z Oddziałem w Lublinie, który kontynuował działalność Koła Związku Mierniczych Przysięgłych. STOMP organizował konferencje dla wymiany doświadczeń z przeprowadzonych prac scaleniowych, m.in. w marcu 1936 r. Oddział w Lublinie był organizatorem konferencji z udziałem ponad 100 mierniczych, wygłoszono 10 referatów na temat klasyfikacji gruntów, projektów scalania oraz znaczenia melioracji przy scalaniu.

 

W okresie II Rzeczypospolitej z województwem lubelskim sąsiadowały województwa lwowskie, poleskie i wołyńskie, które po II wojnie światowej pozostały poza granicami Polski. W województwach tych również działały stowarzyszenia miernicze:

Związek Techników Mierniczych Na Wołyniu, okres działalności: 1924-1936 z siedzibą w Łucku. W 1927 r. do Zarządu Związku wchodzili: Prezes Jan Zieliński, Feliks Abramow, Zygmunt Łazarewicz, Stanisław Szymański, P. Janik i D. Kulesza. Związek organizował odczyty, opiniował projekt ustawy o mierniczych przysięgłych. W roku 1924 opracował memoriał w sprawie ustawy scaleniowej, który przesłał do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych. W 1930 r. zorganizowano kursy przygotowawcze dla kandydatów na mierniczych. Przedstawiciele Związku brali udział w IV Zjeździe Delegatów Stowarzyszeń Mierniczych w 1925 r. Związek został zlikwidowany 2 lutego 1936 r., jego członkowie wstąpili do Oddziału Wołyńskiego Stowarzyszenia Mierniczych Przysięgłych Rzeczypospolitej Polskiej. Związek liczył ok. 40 członków w 1924 r., 88 członków w 1928 r..

Związek Mierniczych Przysięgłych na Polesiu w latach 1931-1935 z siedzibą w Brześciu n/Bugiem. Związek powstał z przekształcenia Koła Poleskiego Związku Mierniczych Przysięgłych, statut został zarejestrowany 11 maja 1931 r.. Przedstawiciel Związku brał udział w V Międzynarodowym Kongresie Mierniczym w Londynie w 1934 r. Należał do członków założycieli powstałego 7 kwietnia 1935 r. Stowarzyszenia Mierniczych Przysięgłych Rzeczypospolitej Polskiej i przekształcił się wówczas w jego Oddział.

 

Straty wojenne

 

Wybuch II wojny światowej przerwał działalność stowarzyszeniową na terenie Lubelszczyzny. Dalsze losy członków Stowarzyszenia i osób zawodowo związanych z miernictwem splatają się z tragiczną historią narodu polskiego okresu okupacji 1939-1945.

Z relacji powojennych znany jest obóz jeniecki Woldenberg, gdzie w grupie ponad 6 000 oficerów tworzono w niewoli zrzeszenia prowadzące działalność edukacyjną, powstał szereg kół naukowych i zawodowych, m.in. Koło Inżynierów Geodetów oraz Koło Mierniczych Przysięgłych. Niestety takich możliwości nie miała większość cywilnych przedstawicieli zawodu w przypadku trafienia do obozu koncentracyjnego lub do obozu pracy przymusowej, gdzie najczęściej w nieludzkich i wyniszczających warunkach toczyła się walka o przeżycie.

Niemcy w czasie okupacji Warszawy w 1942 r. zamordowali Władysława Surmackiego, Prezesa STOMP, Wiceprezesa Międzynarodowej Federacji Mierniczych. W swoim opracowaniu Stanisław Tymowski przedstawia wykaz 385 osób ze środowiska mierniczego, również z Lubelszczyzny, które zginęły w latach 1939-1945,w większości pomordowanych w obozach i zbiorowych egzekucjach. Autor szacuje rzeczywiste straty wojenne tego środowiska na 1200 osób.

 

Działalność i najważniejsze wydarzenia [1944 – 2021]

 

Odrodzenie ruchu stowarzyszeniowego w Lublinie.

W czasie II wojny światowej na terenach najwcześniej wyzwolonych zaistniała konieczność pilnego zorganizowania służby geodezyjnej na potrzeby nowopowstałych władz centralnych z tymczasową siedzibą w Lublinie (lipiec 1944 r. – styczeń 1945 r.). Jednocześnie środowisko zawodowe mierniczych podjęło działania mające na celu reaktywowanie struktur przedwojennych organizacji zawodowych. W dniu 3 sierpnia 1944 r. z inicjatywy pracowników Urzędu Ziemskiego w Lublinie powołano Komitet Organizacyjny, który 9 sierpnia 1944 r. utworzył Związek Zawodowy Mierniczych. Związek wezwał mierniczych zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego do stawienia się na ogólne zebranie  w dniu 15 sierpnia 1944 r.  Zebranie powołało  Związek Mierniczych Polskich, wybierając do pierwszego zarządu Stanisława Zacharę, Mariana Małka, Kazimierza Sobockiego i Antoniego Kamińskiego.

Po I Zjeździe Związku Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej w styczniu 1946 r. odbyło się Walne Zebranie Geodetów województwa lubelskiego, w czasie którego wybrano Zarząd Oddziału ZMRP w Lublinie. W dniu 1 października 1946 r. Siedziba Oddziału liczącego 42 członków mieściła się w prywatnym mieszkaniu kol. Kazimierza Sobockiego przy ulicy Czechowskiej.

W 1950 r. nastąpiła ostateczna likwidacja biur mierniczych przysięgłych i wszyscy „wolno-zawodowcy” wstępowali do spółdzielni lub wojewódzkiej służby geodezyjnej urządzeniowo-rolnej albo do powstałego Państwowego Przedsiębiorstwa Mierniczego w Kielcach z Biurem Terenowym w Lublinie.

 

Budowa Dom Technika w Lublinie

Po przystąpieniu ZMRP do Naczelnej Organizacji Technicznej podjęto prace zmierzające do powołania Oddziału NOT w Lublinie. W dniu 10 marca 1950 r. odbyło się zebranie organizacyjne i wybory do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego NOT. W skład pierwszego zarządu weszli koledzy geodeci: Brunon Wilczewski jako II sekretarz i Franciszek Sapiecha jako członek. W roku 1952 kol. Brunon Wilczewski został wybrany na przewodniczącego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego NOT.

W związku z budową w Lublinie Domu Technika w roku 1953 powstał Komitet Budowy, w którym SGP reprezentował kol. Marian Małek. W ramach czynów społecznych Stowarzyszenie zobowiązało się wykonać dokumentację geodezyjną placu pod budowę Domu Technika.

W tym okresie Związek Mierniczych RP zmienił nazwę na Stowarzyszenie Geodetów Polskich, powstały pierwsze koła zakładowe SGP przy większych zakładach pracy:

- przy Wojewódzkim Zarządzie Urządzeń Rolnych w Lublinie,

- przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Wydział Geodezyjny w Lublinie,

- przy Łódzkim Okręgowym Przedsiębiorstwie Mierniczym - Wydział Produkcyjny w Lublinie,

- przy Spółdzielni Pracy „Poligon”,

- przy dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych - Oddział Pomiarowy w Lublinie.

Postanowiono utworzyć Koła Terenowe w Lublinie i w Zamościu, w skład których weszli geodeci zatrudnieni w małych zakładach pracy.

Dom Technika w Lublinie został otwarty w dniu 7 października 1961 r. Przewodniczącym NOT był zaangażowany w jego budowę kol. Włodzimierz Ginko.  W późniejszych latach, w działalności naszych kolegów w Naczelnej Organizacji Technicznej na szczególne wyróżnienie zasługuje kol. Stanisław Zaremba, długoletni aktywny członek  i działacz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej wszystkich szczebli do V-ce Prezesa Rady Krajowej FSNT NOT.

 

XVI Zjazd Delegatów SGP w Lublinie

W dniach 8-10 kwietnia 1962 r. odbył się w nowym Domu Technika w Lublinie XVI Zjazd Delegatów SGP. Zjazd otworzył senior geodetów lubelskich - Stanisław Zachara. Obradom przewodniczył Franciszek Sapiecha - Przewodniczący Zarządu Oddziału SGP w Lublinie. Obecnych  124 delegatów wybrało Wacława Kłopocińskiego na przewodniczącego Zarządu Głównego.  Uchwały jako wytyczne działania dla Zarządu Głównego podnosiły sprawy: konieczności doskonalenie kadr technicznych, współdziałania ze szkołami geodezyjnymi, upowszechniania postępu technicznego i organizacyjnego. Poruszano sprawy podnoszenia jakości prac, podkreślono różnorodność instrukcji resortowych, problem archiwów geodezyjnych i szerszego wykorzystania fotogrametrii. Ogólną cechą zjazdu był liczny udział młodych, którzy „ożywili” obrady, a także obecność geodetów wojskowych. Drugą cechą zjazdu były czynności przedzjazdowe organizatorów, polegające na wcześniejszym zebraniu wniosków i postulatów uchwalonych na walnych zgromadzeniach oddziałów, co ułatwiło prace Komisji i dało w rezultacie lepszą redakcję i bardziej czytelny układ uchwał Zjazdu.

 

Wielkie inwestycje Lubelszczyzny

Budowa Zakładów Metalurgicznych - Odlewni Lublin, kolejowej Linii Hutniczo-Siarkowej, utworzenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego w Bogdance, rozwój budownictwa mieszkaniowego i drogowego w latach siedemdziesiątych spowodowały konieczność rozwoju geodezji inżynieryjno-przemysłowej. Rozwijały się duże przedsiębiorstwa geodezyjno-kartograficzne. Wdrażano nowoczesny sprzęt, niezbędne były nowe technologie. Dodatkowo lubelskie jako region rolniczy  posiadało ogromne zapotrzebowanie na prace scaleniowe. Stowarzyszenie aktywnie angażowało się w te potrzeby poprzez dokształcanie i doskonalenie zawodowe geodetów,  organizację konferencji naukowo-technicznych, sympozjów i kursów doskonalących.

W roku 1969 Oddział SGP w Lublinie zorganizował przy współudziale Zarządu Głównego uroczystą sesję naukową na temat: „XXV lecie Reformy Rolnej i rola geodetów w jej realizacji".

W latach 1972-1973 zorganizowano kilka kursów i seminariów, dotyczących m.in.: realizacji ustaw o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych i aktualizacji ewidencji gruntów oraz nowoczesnych metody zakładania, pomiaru sieci poligonowych i odwzorowań kartograficznych stosowanych dla map inżynieryjno-gospodarczych.

W kwietniu 1974 roku Oddział w Lublinie zorganizował sympozjum oraz wystawę obrazującą dorobek społeczno-gospodarczy Lubelszczyzny oraz rolę spełnianą przez geodetów.

W latach 1977-1978 tematyka szkoleń technicznych i konferencji skupiona była wokół problemów geodezyjnych rozwijającego się Lubelskiego Zagłębia Węglowego w Bogdance oraz wykorzystania map topograficznych dla potrzeb planowania przestrzennego. Specjalnie dla potrzeb Lubelskiego Zagłębia Węglowego kol. Eugeniusz Tes utworzył program nauczania i zainicjował utworzenie kierunku miernictwa górniczego w Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych w Lublinie.

 

Droga do wolności (zawodu)

W dniu 10 listopada 1980 r. został zarejestrowany  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy SOLIDARNOŚĆ.  W początkowym okresie działalności Związku Zawodowego Solidarność władze sekcji Krajowej Geodezji mieściły się w Lublinie, a jej przewodniczącym był kol. Henryk Andrzejewski z Oddziału Wojewódzkiego SGP w Lublinie.  NSZZ Solidarność był masową organizacją zawodową grupującą ponad 90% ogółu geodetów, w tym również członków SGP.

Dekret wprowadzający stan wojenny w 1980 r. ograniczył działalność Stowarzyszenia, pomimo to w latach 1981-1983  Oddział w Lublinie zorganizował:

- udział w VIII Kongresie Techników Polskich,

- wycieczkę do Warszawy do Ośrodka przetwarzanie zdjęć lotniczych i satelitarnych Instytutu Geodezji i Kartografii,

- szkolenia ze szczególnym udziałem geodetów miejskich i gminnych z zakresu osnów poziomych i rozgraniczenia nieruchomości,

- wyjazd na Międzynarodowe Targi Poznańskie,

- IV Ogólnopolski Turniej Szachowy Geodetów.

Kronika Oddziału z tego okresu w 1982 roku odnotowała: „Stowarzyszenie przeżywa obecnie regres organizacyjny przejawiający się brakiem zainteresowania członków jego działalnością, zmniejszeniem grupy aktywnych działaczy, a brakiem napływu młodych. Dotyczy to w szczególności kół terenowych…”. Niestety, ten trend okazał się trwały.

 

Lata osiemdziesiąte to narastający kryzys gospodarczy, który ostatecznie doprowadził w 1989r. do kryzysu politycznego i przyniósł zmianę ustroju społeczno-politycznego w Polsce. Pogłębiający się kryzys spowodował zmniejszenie lub wstrzymanie prac na dużych inwestycjach. W konsekwencji skurczył się rynek prac typowych dla dużych przedsiębiorstw geodezyjnych, co skutkowało zmniejszeniem zatrudnienia geodetów. Z czasem następowało zmniejszanie liczby chętnych do pozostania w SGP, co przekładało się na powolny rozpad kół zakładowych, które były podstawą działalności organizacyjnej Stowarzyszenia.

Pozytywnym aspektem następnych lat było przyśpieszenie zmian technologicznych. Nowoczesny sprzęt pomiarowy i przełomowy powszechny dostęp do komputerów osobistych wymusił zmiany technologiczne i organizacyjne w wykonawstwie geodezyjnym. Nowe technologie pomiarowe, informatyzacja, taniejąca technologia druku podnosiły jakość produktów geodezyjnych i kartograficznych. Postęp miał jednak drugą, gorzką „stronę medalu”. Duże przedsiębiorstwa dotknęła długa „kuracja” uszczuplająca kadry. Wolny rynek  w późniejszych latach ukształtował nowe oblicze firm geodezyjnych i kartograficznych w procesie zdobywania zamówień na prace geodezyjne i kartograficzne. Wielkie przedsiębiorstwa uległy częściowej likwidacji bądź przekształceniu w spółki pracownicze albo w mniejsze spółki prawa handlowego zatrudniające znacznie mniejszą liczbę geodetów niż to miało miejsce przed komercjalizacją i prywatyzacją.  Obok tych przedsiębiorstw powstawały setki małych podmiotów gospodarczych, często jedno lub kilkuosobowych firm prowadzonych przez geodetów wykonujących wolny zawód. Członkowie Stowarzyszenia często z dnia na dzień stawali się dla siebie konkurencją na wolnym rynku.

 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

W dniu 30 maja 1973 r. decyzją Zarządu Głównego Geodetów Polskich została powołana  Komisja Młodzieżowa. Pierwszym przewodniczącym Komisji został kol. Stanisław Zaremba z Oddziału SGP w Lublinie. W komisji tej szczególnie aktywnie działał kol. Eugeniusz Tes, również z Oddziału w Lublinie. Komisja  była odpowiednikiem działającej w strukturach Zarządu Głównego Naczelnej Organizacji Technicznej Komisji ds. Młodej Kadry Inżynieryjno-Technicznej, a jej zadaniem była aktywizacja działalności najmłodszych członków SGP.

W roku 1979 Komisja ds. Młodej Kadry Zarządu Oddziału SGP w Lublinie wystąpiła z inicjatywą zorganizowania konkursu mającego wyłonić najlepszego ucznia szkół geodezyjnych.

W dniach 19-20 kwietnia 1979 r. miał miejsce pierwszy ogólnopolski konkurs na najlepszego ucznia średnich szkół geodezyjnych. W organizacji szczególną rolę odegrał Zarząd Oddziału SGP w Lublinie z inż. Janem Ziębą, a przede wszystkim objęty patronatem lubelskiego Oddziału SGP Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Lublinie, kierowany przez dyrektora mgr Edwarda Krawczyka.  Pierwsze konkursy nosiły nazwę: „Ogólnopolski Konkurs na najlepszego ucznia w zawodzie geodezyjnym", później zmieniono nazwę na "Konkurs Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej", a od 1988 r., kiedy konkurs wpisany został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do kalendarza olimpiad, konkurs uzyskał prawo używania nazwy "Olimpiada geodezyjna". Decyzją Zarządu Głównego SGP utrzymano jednak wcześniejszą nazwę „Konkurs Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej”.

W dniach 24-26 kwietnia 1980 r. odbył się w Lublinie drugi konkurs. Sprawdzał on zarówno geodezyjną wiedzę teoretyczną jak i praktyczną, obejmował test, egzamin pisemny, sprawdzian umiejętności praktycznych oraz egzamin ustny dla 10 osób zakwalifikowanych do ścisłego finału.  Konkurs oceniało jury w składzie: prof. dr hab. inż. Józef Wędzony AGH Kraków, dr Marian Sołtys AGH Kraków, mgr inż. Orszulak, mgr inż. Eugeniusz Tes, mgr inż. Janusz Kosior z ZSGD w Lublinie, sekretarz Elżbieta Łukasik.

Lublin był gospodarzem największej ilości edycji konkursu:  I -1979 r., II-1980 r., V-1983 r., VI-1984 r., X-1988 r., XVII-1995 r., XXXII-2010 r., XXXIII-2011 r., XXXIX-2017 r., wreszcie jubileuszowa XL „Olimpiada” w 2018 r.

Konkursy to jedno z najdłużej i nieprzerwanie organizowanych przez czterdzieści lat przedsięwzięć Stowarzyszenia, o zasięgu ogólnopolskim. Organizatorem konkursów jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Zarządy Oddziałów Wojewódzkich SGP, na których terenie znajduje się szkoła, w której odbywa się konkurs. Główny ciężar związany z organizacją konkursu spoczywa na Komitecie Organizacyjnym Konkursu, a przede wszystkim na szkole, która go organizuje. Skład jury ustalany jest przez Komitet Główny Konkursu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że nauczycieli średnich szkół geodezyjnych w większości konkursów reprezentował  kol. Eugeniusz Tes, związany z Oddziałem SGP w Lublinie.

Oddział SGP w Lublinie prowadzi stałą współpracę ze szkołą i od wielu lat utrzymuje ciągły kontakt i w miarę możliwości roztacza opiekę nad młodzieżą zdobywającą wiedzę geodezyjną w Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych w Lublinie. Nasi koledzy biorą udział w organizacji konkursów na etapach szkolnych, współpracowali z nauczycielami przedmiotów geodezyjnych przy organizowaniu praktyk oraz prowadzeniu prac dyplomowych. Współpraca ta rozszerzała się na nowe placówki szkolnictwa geodezyjnego Lubelszczyzny, m.in. Technikum Geodezyjne w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Stanisława Reymonta w Zakrzówku, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej, Zespół Szkół ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu, Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu.  

Od roku akademickiego 2010/2011 nawiązano współpracę z nowouruchomionym kierunkiem Geodezja i kartografia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

W 2020 r. XLII Olimpiadę Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej po raz pierwszy przeprowadzono według innych zasad z powodu epidemii COV-19.  W tej edycji, aby zachować dystans społeczny, zrezygnowano z części praktycznej (terenowej). Uczniowie Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji w Lublinie zajęli:

- I miejsce w klasyfikacji drużynowej,

- I miejsca w klasyfikacji indywidualnej.

W ostatniej XLIII olimpiadzie (rok szkolny 2020/2021r.) uczniowie Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji w Lublinie zajęli:

- I miejsce w klasyfikacji drużynowej,

- I i II miejsca w klasyfikacji indywidualnej.

 

Sympozja nauczycieli średnich szkół geodezyjnych.

Lubelskie środowisko geodezyjne wystąpiło z inicjatywą organizowania seminariów nauczycieli średnich szkół geodezyjnych. Zaproponowano, aby seminaria odbywały się równocześnie z konkursem Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, a udział w nich mieli brać nauczyciele opiekujący się grupą uczniów przybyłych na konkurs. Inicjatorem był Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Lublinie oraz Komisja ds. Młodej Kadry Geodezyjnej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SGP w Lublinie. Podstawowym celem była wymiana doświadczeń.

 

I Sympozjum – 1983 r. w Lublinie

I Sympozjum odbyło się w Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych w Lublinie. Nauczyciele   mgr inż. Zenon Rozwałka, mgr inż. E. Herda, dr Jerzy Tyra, mgr inż. Henryk Mazurek oraz mgr inż. Stanisław Zaremba przygotowali referaty wprowadzające do dyskusji. W sympozjum oprócz nauczycieli ze szkół uczestniczących w V Konkursie brali udział również przedstawiciele przedsiębiorstw geodezyjnych.

 

II  Sympozjum - 1984 r. w Lublinie

Równocześnie z VI konkursem odbyło się spotkanie nauczycieli przedmiotów geodezyjnych, w którym uczestniczyli również przedstawiciele ZG SGP z przewodniczącym  Kazimierzem Czarneckim, a także przedstawiciele zakładów produkcyjnych z Lublina. Jednym z wniosków było przekształcenie Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w Olimpiadę Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

VII Sympozjum - 1988 r. w Lublinie

 W czasie trwania X Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej odbyło się sympozjum na temat "Problemy nauczania informatyki ". Sympozjum poprowadził mgr inż. Stanisław Różanka, głównym referentem był mgr inż. Janusz Kosior, nauczyciel informatyki w ZSGD w Lublinie. Główne tezy referatu i dyskusji dotyczyły postulatu rozszerzania informatyki w programach nauczania. Stwierdzono, że szkoły są bardzo słabo wyposażone w sprzęt komputerowy, z tego powodu systematyczne zajęcia z informatyki prowadzone były tylko w szkołach w Katowicach, Lublinie i Opolu.

Konferencje i sesje naukowe.

Działalność SGP zgodnie ze statutem koncentruje się wokół problematyki naukowo-technicznej, co przekłada się na liczne konferencje i sympozja.

W dniach 13-15 czerwca 1980 r. odbyła się w Puławach Ogólnopolska Sesja Naukowa nt.  „Problemy geodezyjne i kartograficzne w programie WISŁA”. Organizatorami byli ZG SGP , ZOW SGP w Lublinie oraz Komitet PAN.  Dla  200 uczestników sesji zorganizowano dwie wycieczki techniczne: statkiem z Puław do Kazimierza i autokarem na stopnie wodne w rejonie Krakowa.

W dniach 28-30 listopada 1980 r. w Domu Technika w Lublinie odbyła się Konferencja Naukowo Techniczna nt. „Automatyzacja procesów kartograficznych”, zorganizowana z inicjatywy Sekcji Kartograficznej wspólnie z Klubem Użytkowników ETO, Sekcji Fotogrametrii i Kartografii Komitetu Geodezji PAN, Komisji Kartograficznej PTG oraz Oddziału SGP w Lublinie. Uczestniczyło 168 osób, w tym 8 z zagranicy. Referaty wygłosili przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, AGH w Krakowie, UMCS w Lublinie, Centrum Informatycznego Geodezji i Kartografii  GUGiK,  Instytutu Geodezji i Kartografii, Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego, OPGK w Lublinie, PPWK. Obrady urozmaiciła wystawa prezentująca metody i technologie oraz wyniki opracowań kartograficznych. Równolegle zorganizowano w OPGK w Lublinie pokazy systemów informatycznych i technologii.

W czerwcu 1983 r. na Kongresie FIG w Bułgarii kol. mgr inż. Stanisław Zaremba z Oddziału lubelskiego prezentował referat naukowy z zakresu informatyki.

W dniach 16-19 sierpnia 1983 r. w trakcie obrad XVIII Zgromadzenia Generalnego Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki w Hamburgu w pracach Komisji IX brał udział kol. dr inż. Jerzy Tyra z Oddziału SGP w Lublinie, który wygłosił referat na temat średniego szkolnictwa geodezyjnego w Polsce.

W dniach 8-10 września 1983 r. w Białce k/Parczewa Zarząd Główny SGP przy współudziale Zarządu Oddziału oraz WBGiTR w Białej Podlaskiej zorganizował ogólnopolską konferencję naukowo-techniczną nt. „Problemy Urządzania Terenów Wiejskich w Gospodarce Indywidualnej”.  Oprócz najwyższych władz geodezyjnych udział wzięli przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, AGH, ART w Olsztynie. Konferencja połączona była  z wystawą prac geodezyjnych urządzeniowo-rolnych oraz ekspozycją IGiK-OPOLIS obrazującą wkład techniki teledetekcji dla gospodarki narodowej i ochrony środowiska.

W dniach 12-15 października 1983 r. SGP wraz z Klubem Użytkowników ETO zorganizowało dwie imprezy przy znacznym udziale Oddziału w Lublinie:

-  Giełdę Technologii Informatycznych w Geodezji i Kartografii w  Lublinie,

- XIII naradę nt. Informatyka w Geodezji i Kartografii w Kazimierzu Dolnym.

Otwarcia dokonał prof. dr hab. inż. Jerzy Gaździcki, natomiast giełdę poprowadził mgr inż. Eugeniusz Tes,  a naradzie przewodniczył mgr inż. Stanisław Zaremba.  Wśród uczestników zarejestrowano gości zagranicznych, geodetów z Niemiec (NRD), Jugosławii, Węgier i Bułgarii.

W dniach 3-7 września 1984 r. odbył się na Uniwersytecie Philippsa w Marburgu XVI European Meeting of Statisticians. Wśród 430 naukowców z całego świata Polskę reprezentowała grupa 18 osób, w tym kol. dr inż. Jerzy Tyra, który przedstawił referat z zakresu analiz dokładności sieci niwelacyjnych.

Międzynarodowe Dni Geodezji

Oddział SGP w Lublinie regularnie bierze udział w corocznych, organizowanych od 1995 r.  konferencjach Międzynarodowych Czesko-Słowacko-Polskich Dni Geodezji.
Ostatnie XXVI  Międzynarodowe Czesko-Słowacko-Polskie Dni Geodezji zaplanowane na 2020 r. i ponownie w 2021 r. w Łodzi nie odbyły się z powodu ograniczeń pandemii COV-19.

Scalenia metodą lubelską

Zapotrzebowanie na prace scaleniowe w województwie zaspokajały Wojewódzkie Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Krasnymstawie, Włodawie i Zamościu. W jednostkach tych aktywnie działały Koła SGP, organizując wymianę doświadczeń i umiejętności.  Sposoby przeprowadzania prac scaleniowych dyskutowane były na Sesjach Klubu Scaleniowego, m.in. 10-11 listopada 1986 r. w Kazimierzu n/Wisłą odbyła się sesja,  na której omówiono nową metodę scaleń zastosowaną przez WBGiTR w Lublinie.  Kol.  Stanisław Kochański zapoznał uczestników z tzw. „metodą lubelską” i przedstawił efekty ekonomiczne tej metody na obiekcie Karczmiska. W rolniczym regionie, jakim jest lubelskie, zapotrzebowanie na prace scaleniowe jest ogromne. Przeszkodą w zwiększaniu obszaru ich realizacji najczęściej był deficyt finansowy, który przekładał się na wieloletnie przekształcenia, przeprowadzki, reorganizacje, wreszcie likwidacje niektórych filii lubelskich WBGiTR. Sytuacja ta mimo, że przez wiele lat mogła zniechęcać pracowników,  na szczęście nie wpływała negatywnie na zaangażowanie scaleniowców i jakość wykonywanych przez nich prac.

 

 Konkursy Jakości Prac Scaleniowych

 Lubelskie obiekty scaleniowe nieomal co roku są wyróżniane w organizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa oraz Zarząd Główny SGP Ogólnopolskich Konkursach Jakości Prac Scaleniowych. Rozpropagowanie Konkursu przyczyniło się do podniesienia jakości opracowań geodezyjno-kartograficznych. Nasi koledzy i koleżanki stowarzyszeni w Kołach przy Wojewódzkim Biurze Geodezji (dawniej WBGiTR) mają swój wkład w sukces, jakim jest kilkudziesięciokrotne zdobycie czołowych miejsc w konkursach. Szczególnie zaangażowanymi i oddanymi idei scaleń „metodą lubelską” byli kol. Stanisław Kochański i kol. Stanisław Golec. Dzisiaj o podtrzymanie tradycji jakości prac scaleniowych dbają kol. Bartosz Czech i kol. Andrzej Barański pod Dyrekcją  Marka Banacha.

Członkowie Zarządu Oddziału SGP w Lublinie biorą udział w pracach Sądu Eliminacyjnego powoływanego przez Marszałka Województwa. Prace oceniane przez Sąd Eliminacyjny zajmowały czołowe miejsca w Ogólnopolskich Konkursach Jakości Prac Scaleniowych, m.in. w ostatnich latach:

 • rok 2016 – II miejsce w XL OKJPS za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Wojsławice, gm. Wojsławice;
 • rok 2017 – I miejsce w XLI OKJPS w kategorii założeń do projektów scaleń gruntów;
 • rok 2018 – III miejsce w XLII OKJPS w kategorii założeń do projektu scalenia wsi Bytyń, Wola Uhruska, Józefów;
 • rok 2019 – I miejsce w XLIII OKJPS w kategorii założeń do projektów scaleń gruntów  obiekt Wojsławice, gm. Wojsławice, pow. chełmski;
 • rok 2020 – II miejsce XLIV OKJPS w kategorii założeń do projektów scaleń obiekt Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia, gm. Ostrówek, pow. lubartowski.

 

XXXIII Zjazd Delegatów SGP w Lublinie w 1998 r.

W dniach 28-30 maja 1998 r. odbył się w Lublinie XXXIII Zjazd Delegatów SGP z udziałem 99 delegatów, z których każdy reprezentował 80 członków Stowarzyszenia.

Oddział SGP w Lublinie organizował Zjazd pod hasłem „SGP to tradycja i przyszłość zawodu”. Środowisko lubelskie wiązało przyszłość zawodu z SGP, jako organizacją reprezentującą interesy całej branży geodezyjnej, prowadzącą działalność techniczno-szkoleniową i społeczną.

Spośród pilnych spraw oczekujących rozwiązania, na Zjeździe wymieniano:

- wytyczenie kierunków dalszego rozwoju SGP,

- opracowanie zasad ustawicznego kształcenia zawodowego, spowodowanie wprowadzenia obowiązku permanentnego doskonalenia wiedzy, szczególnie przez geodetów uprawnionych,

- pilną nowelizację kodeksu etyki zawodowej geodety i wypracowanie form wprowadzania zasad etyki w życie,

- wypracowanie stanowiska SGP w sprawie samorządu zawodowego.

W wypowiedziach delegatów pojawiały się głosy odnoszące się do istniejących przepisów technicznych i potrzeby pilnej aktualizacji instrukcji, propozycje powołanie zespołu ds. etyki oraz

propozycja wprowadzenia katastru uproszczonego zamiast katastru fiskalnego.

W obliczu zbliżającej się reformy administracyjnej pojawiły się wątpliwości czy geodezja w nowy strukturach będzie działała właściwie. Wątpliwości wzbudzał dualizm na szczeblu wojewódzkim (inspektor wojewódzki a geodeta województwa) oraz sprawa wywiązywania się na należytym poziomie samorządów (powiatowych, gminnych) z nałożonych w zakresie geodezji zadań.

Delegaci zapoznali się z wynikami prac zespołu pracującego nad projektem nowego prawa geodezyjnego i kartograficznego. W wyniku głosowania Prezesem Stowarzyszenia na następną kadencję został wybrany prof. dr hab. inż. Kazimierz Czarnecki.

W czasie Zjazdu w uznaniu zasług dla rozwoju ruchu stowarzyszeniowego przyznano tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia Geodetów Polskich koledze Aleksandrowi Mościbrodzkiemu, weteranowi walk o niepodległość, działaczowi konspiracyjnemu w organizacjach AK i WiN, który jako autorytet moralny i zawodowy aktywizował i jednoczył środowisko geodezyjne przez wiele lat swojej działalności w Oddziale SGP w Lublinie.

 

Uprawnienia zawodowe – kursy, egzaminy

W związku z wprowadzeniem wymagań egzaminacyjnych na uprawnienia zawodowe, Oddział SGP w Lublinie podjął regularne działania szkoleniowe w zakresie znajomości przepisów prawnych i technicznych obowiązujących w geodezji. Kursy przygotowujące kandydatów do państwowego egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii ukończyło wielu uczestników, w tym również niestowarzyszonych w SGP. Łącznie w latach 1998-2016 kursy ukończyło kilkaset osób. W okresie gdy Główny Geodeta Kraju zezwolił na organizację egzaminów poza Warszawą, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie organizował egzaminy na uprawnienia zawodowe w Lublinie w latach 1998-2001, 2008-2009 i 2011 r.

Z powodu epidemii COV-19 odwołujemy kurs w dniach 4-10 maja 2020 r.

Ostatnie kursy na uprawnienia odbył się w Lublinie w dniach 6-10 maja 2019 r. i w dniach 13-17.09.2021 r. z udziałem 35 osób - kurs stacjonarny przygotowujący do egzaminu na uprawnienia z zakresu 5.

 

Kursy zawodowe

            Jedną z form doskonalenia zawodowego są kursy będące ofertą dla przedsiębiorstw geodezyjnych chcących podnieść kwalifikacje zawodowe swoich pracowników. Przykładowe kursy z 2016 r. obejmowały:

- zagadnienia teoretyczne i praktyczne w zakresie prac wykonywanych w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, w tym: opracowania geodezyjno – kartograficzne, podstawy prawne, bazy danych, formaty wymiany danych, teoretyczne podstawy zasilania baz, procedury i czynności geodezyjne i administracyjne związane z budową ZSIN, ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz granic nieruchomości, ustalenie linii brzegowej, praktyczne aspekty zasilania baz, walidacja plików GML.

- opracowania geodezyjno – kartograficzne na potrzeby budownictwa w świetle nowych zasad tworzenia, aktualizacji i udostępniania powiatowej bazy GESUT, bazy BDOT500 oraz mapy zasadniczej, bazy danych w praktyce opracowań geodezyjnych i rejestrów publicznych.

Szkolenia i konferencje.

Jednym z obszarów działalności Oddziału SGP w Lublinie jest stałe podnoszenie kwalifikacji geodezyjnych i kartograficznych pracowników administracji oraz wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. Szkolenia konieczne są w związku z częstymi zmianami prawa, stawiającymi coraz bardziej skomplikowane wymagania dotyczące realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych. Kolejnym aspektem jest niezwykły postęp technologiczny, który w ostatnich latach gruntownie zmienił technologię wykonywania wielu asortymentów prac.

Szkolenia przeprowadzane są w różnorodnych konfiguracjach organizacyjnych. Najczęściej organizowane są samodzielnie przez Oddział w Lublinie lub we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Geodetów i Kartografów SGP. W miarę możliwości prowadzi się szkolenia z udziałem przedstawicieli Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

 Niezwykle ważna jest współpraca z lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, umożliwiająca ukierunkowanie programów szkoleń na obszary zagadnień, które w ocenie nadzoru geodezyjnego wymagają doskonalenia. W niektórych przypadkach organizowane są szkolenia na zamówienia konkretnych firm dbających o rozwój kwalifikacji swojej kadry.

Ewolucję poruszanej problematyki obrazują przykładowe szkolenia zrealizowane przez lubelski Oddział SGP:

31 marca 2004 r. w Lublinie - Wytyczne techniczno-organizacyjne dotyczące prowadzenia ewidencji gruntów i budynków G-5.

25 listopada 2004 r. w Lublinie - Istotne regulacje prawne w obowiązującej od 22 września 2004 roku znowelizowanej ustawie o gospodarce nieruchomościami.

18 maja 2006 r. w Lublinie - Szkolenie z zakresu geodezji inżynieryjno-przemysłowej Elektromagnetyczne metody wyznaczania położenia przewodów podziemnych, Ocena stanu geometrycznego dźwignic - pomiar i rektyfikacja.

20-21 listopada 2008 w Zamościu - Konferencja szkoleniowa Geodetów Powiatowych i Miejskich województwa lubelskiego oraz Kierowników Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

21 kwietnia 2009 r. w Lublinie - Zastosowanie systemu ASG EUPOS w pracach geodezyjnych.

13-14 maja 2010 r. w Chełmie - Narada szkoleniowa Geodetów Powiatowych i Miejskich oraz Kierowników PODGiK woj. lubelskiego.

 9-10 listopada 2011 r. w Janowie Lubelskim - zorganizowana wraz z lubelskim WINGiK narada przedstawicieli administracji geodezyjnej szczebla powiatowego z terenu województwa lubelskiego.

23 kwietnia 2012 r. w Lublinie - Praktyczne aspekty nowych regulacji prawnych w zakresie geodezji i kartografii.

20 marca 2013 r. w Lublinie - Szkolenie nt.: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz: Ustawa o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych, ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, ewidencja gruntów i budynków i inwentaryzacja budynków w kontekście wydanego rozporządzenia.

22 listopada 2013 r. w Lublinie – Szkolenie nt.: Od układu odniesienia do mapy zasadniczej, czyli nowe standardy w geodezji i kartografii. Przegląd powiązanych ze sobą przepisów ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia MAiC z 12 lutego 2013 r. ws. baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

29 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się spotkanie służby geodezyjnej i kartograficznej z województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego. Naradę zorganizował GUGiK z pomocą lubelskiego WINGiK oraz Oddziału SGP w Lublinie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: WINGIK, urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych i urzędów miejskich. W trakcie narady przedstawiciele GUGiK omówili przyczyny zmian ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz podstawowe zagadnienia dotyczące nowelizacji ustawy, a także problematykę naliczania opłat wg nowych przepisów.

26 marca 2015 r. w Lublinie - Wpływ znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na funkcjonowanie ODGiK oraz wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych.

26-27 maja 2015 r. Firlej k.Lubartowa - Konferencja: Doświadczenia z wdrożeń SIP województwa lubelskiego w aspekcie możliwości i perspektyw projektu e-geodezja.

24 maja 2016 r. w Lublinie - Zmiany w ewidencji gruntów i budynków po 11 stycznia 2016r. Budynki, użytki i kontury klasyfikacyjne w ewidencji gruntów i budynków w geodezyjnych opracowaniach jednostkowych i w trybie modernizacji. Wpływ znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na funkcjonowania powiatowego ODGiK oraz wykonywanie prac geodezyjnych.

22 maja 2018 r. w Lublinie szkolenie nt. Wybrane zagadnienia związane z pracami geodezyjnymi mającymi znaczenie dla prawidłowości prowadzenia rejestru EGiB oraz RODO w geodezji i kartografii. Zagadnienia związane z różnicami w definicjach budynku, powiązanie jego funkcji z użytkiem gruntowym w procesie modernizacji EGiB, najczęstsze błędy popełniane w procesie modernizacji po stronie wykonawcy i zamawiającego oraz w zakresie zasad ochrony danych osobowych w kontekście geodezji i kartografii.

21 listopada 2018 r. w Lublinie - szkolenie z wybranych zagadnień, m.in. rozgraniczenia nieruchomości i zawiadamiania stron w poszczególnych procedurach geodezyjnych; inwentaryzacja powykonawcza - faktyczne wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i leśnej; podstawy wpisów w EGiB;

operat techniczny (skład operatu technicznego, zawartość sprawozdania technicznego, analiza materiałów źródłowych); weryfikacja prac geodezyjnych; dane osobowe w dokumentacji geodezyjnej – w tym RODO.

Wszystkie szkolenia wymienione doszły do skutku dzięki osobistemu zaangażowaniu kol. Marka Kłopotka, Prezesa Zarządu Oddziału w latach 2004-2018.

 

Dzień Geodety

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego SGP w Lublinie wraz z Kołami SGP organizuje corocznie we wrześniu lub najbliższym najbardziej dogodnym terminie, obchody Dnia Geodety.
Dzień Geodety ma charakter wyjazdowego uroczystego zebrania Zarządu Oddziału połączonego z konferencją. W sesji obrad prezentowane są aktualne problemy gospodarcze i geodezyjne regionu, przybliżana jest działalność Stowarzyszenia za ostatni rok, wręczane są odznaczenia. Dodatkowym urozmaiceniem są pokazy sprzętu lub nowych rozwiązań technologicznych. W uroczystościach tych uczestniczą zaproszeni przedstawiciele ZG SGP, władz wojewódzkich i powiatowych, przedstawiciele większych jednostek wykonawstwa geodezyjnego z województwa lubelskiego oraz wszyscy zainteresowani spotkaniem w środowisku geodetów, w tym również osoby nie należące do SGP. Ważnym elementem Dnia Geodety jest wartość integracyjna wnoszona rotacyjnie przez kolejne Koła organizujące w danym roku spotkanie. Przyjęło się, aby po części oficjalnych obrad i wspólnym obiedzie zorganizować uczestnikom lokalne zwiedzanie lub dalszą wycieczkę krajoznawczą, a dla mniej mobilnych ognisko lub grill. Wszyscy spotykają się w godzinach wieczornych na uroczystej kolacji, gdzie w mniej oficjalnej atmosferze trwa zabawa do ostatniego taktu muzyki, a nawet dłużej. Paradoksalnie przy zmniejszającej się liczbie członków Oddziału SGP, ilość zainteresowanych uczestnictwem w Dniu Geodety systematycznie rośnie, ze znacznym udziałem geodetów niestowarzyszonych.

Zestawienie dotychczasowych spotkań z okazji Dnia Geodety:

(rok - lokalizacja i Koło współorganizatora) :

 

1986 r. - Okuninka nad jez. Białym, Koło Zakładowe przy WBGiTR w Lublinie,

1987 r. - Kluczkowice,

1988 r. - Białka k. Parczewa,

1991 r. - Jezioro Białe,

1993 r. - Krasne,

1994 r. - Okuninka, Koło w Białej Podlaskiej,

1995 r. - Białka, Koło WBGiTR w Lublinie,

1996 r. - Jez. Białe, Koło WBGiTR w Chełmie,

1997 r. - Krasnobród, Koło OPGK w Lublinie,

1998 r. - Serpelice n. Bugiem, Koło w Białej Podlaskiej,

1999 r. - Kluczkowice, Koło Terenowe w Opolu Lubelskim,

2000 r. - Strzelce, Koło Terenowe w Hrubieszowie,

2001 r. - Okuninka, Koło WBGiTR w Lublinie,

2002 r. - Krasne, Koło przy Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie,

2003 r. - Grabanów, Koło w Białej Podlaskiej,

2004 r. - Biłgoraj, Koło BULiGL w Lublinie,

2005 r. - Krasne, Koło OPGK w Lublinie,

2006 r. - Okuninka, Koło przy WBGiTR,

2007 r. - Kobylany, Koło w Białej Podlaskiej,

2008 r. - Firlej, Koło OPGK w Lublinie,

2009 r. - Okuninka, Koło BULiGL w Lublinie,

2010 r. - Okuninka, Koło WBGiTR w Lublinie,

2011 r. - Firlej, Koło w Białej Podlaskiej,

2012 r. - Białka, Koło OPGK w Lublinie,

2013 r. - Janów Lubelski, Koło BULiGL,

2014 r. - Okuninka, Koło WBG w Lublinie,

2015 r. - Zaborek k. Janowa Podlaskiego, Koło w Białej Podlaskiej,

2016 r. - Krasnobród, Koło OPGK w Lublinie,

2017 r. - Okuninka, Koło WBG w Lublinie,

2018 r. - Krasnobród, Koło Terenowe w Lublinie,

2019 r. - Serpelice n. Bugiem, Koło w Białej Podlaskiej,

2020 r. - Krasnobród, Koło Terenowe w Lublinie – odwołane z powodu epidemii COV-19,

2021 r. - Serpelice n. Bugiem, Koło w Białej Podlaskiej.

 

Krótkie, ale reprezentatywne wspomnienie Dnia Geodety w Krasnobrodzie (2018): Polska złota jesień na Roztoczu, ciepło i słoneczny lazur nieba sprzyjają radosnemu Świętu geodetów i kartografów. Spotkanie otwarło zebranie plenarne. Po części oficjalnej przedstawiciel producenta sprzętu lidera rynku firmy [..] demonstrował sprzętowe nowinki techniczne, a po obiedzie zainteresowani wzięli udział w wycieczce krajoznawczej do Zwierzyńca. Wśród ferii barw jesiennych liści zwiedziliśmy wystawę w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu, (brawa dla RPN za wykorzystanie map 3D w prezentacjach), cieszyliśmy oczy widokami przy Stawach Echo. Jeszcze rzut oka na Kościółek Na Wodzie i powrót do Ośrodka Wypoczynkowego na tradycyjny podwieczorek przy ognisku. Wieczorem rozpoczęła się uroczysta kolacja przy muzyce, która trwała radośnie do godz. 4 rano. Niedzielny poranek przywitał nas nadal wspaniałą pogodą, dając czas na rozmowy i nieśpieszne pożegnania. Do zobaczenia w Serpelicach w 2019 roku !

 

Imprezy integracyjne - wycieczki, bale, biesiady.

Na podkreślenie zasługuje aktywna działalność integrująca Koła Terenowego SGP w Białej Podlaskiej, które nieomal co roku organizuje interesujące wycieczki. Zamiłowanie do takiej formy spędzania czasu zaszczepiała nam przez wiele lat niestrudzona podróżniczka kol. Elżbieta Pyrka.

 • We wrześniu 1998 r. odbyła się przy ogromnej frekwencji wycieczka do Wiednia.
 • W maju 2004 r. zwiedzanie Lwowa i okolic.
 • W czerwcu 2005 r. nastąpiło otwarcie Muzeum Geodezyjnego w Opatowie, a już we wrześniu pojechaliśmy zwiedzić to muzeum i zawieźć im kilka eksponatów wzbogacających zbiory. Wracając zwiedziliśmy ruiny zamku Krzyżtopór, zamek królewski w Chęcinach, jaskinię Raj i inne ciekawostki w okolicy.
 • We wrześniu 2008 r. celem została Praga, a wracając zahaczyliśmy o Góry Stołowe.
 • W sierpniu 2009 r. wyjazd pociągiem i zwiedzanie Szczecina. Wieczorem zaokrętowanie na prom i przepłynięcie do Ystad, zwiedzanie, przejazd do Kopenhagi i zwiedzanie tego miasta.
 • W czerwcu 2010 r. celem był Berlin i Poczdam.
 • W czerwcu 2011 r. wspaniała wycieczka po Polsce: „Kopalnie i zamki Śląska”.
 • W maju 2012 r. Drezno i inne perły Saksonii.
 • W sierpniu 2015 r. znów najciekawsze okolice w Polsce – tym razem były to jej północne rejony – Kanał Elbląski i Kaszuby.
 • W czerwcu 2016 r. wycieczka promem do Nynasham i dalej na zwiedzanie Sztokholmu.

Tą szeroką gamę wycieczek Zarząd Oddziału uzupełnił wyjazdami:

- w maju 2006 r. zwiedzanie Lwowa, Żółkwi i pieczar skalnych pustelników pobliskiego monastyru,

- w marca 2007 r. wycieczka szkoleniowo-techniczna po kopalni „Bogdanka”, łącznie ze zjazdem pod ziemię.

Z wyjazdami łączy się również udział naszego Oddziału w Międzynarodowych Dniach Geodezji, m.in. w 2018 r zorganizowaliśmy wyjazd członków naszego oddziału na XXIV Międzynarodowe Czesko-Słowacko-Polskie Dni Geodezji w Pradze.

Natomiast sezonie karnawałowym w miarę zainteresowania poszczególne Koła lub Zarząd Oddziału organizują biesiady, a czasem bale geodetów, na których możemy pobawić się, powspominać, a także umówić się na kolejne spotkania.

 

Spotkania seniorów i emerytów

Nie wszyscy członkowie mogą uczestniczyć w wyjazdowych przejawach działalności SGP, wycieczkach, rajdach, Dniach Geodety. Taką grupą są emerytowani pracownicy ceniący sobie stacjonarne spotkania z koleżankami i kolegami, z którymi często przepracowali po kilkadziesiąt lat. Regularnie organizowane spotkania Seniorów są niezwykle sympatyczne, ciepłe i serdeczne. Możliwość regularnych przyjacielskich spotkań, czas spędzony przy kawie i drobnym poczęstunku oraz wyczekiwane rozmowy cieszą się niesłabnącą popularnością. Zarząd Oddziału organizuje corocznie spotkania seniorów w okresie po Nowym Roku, niezależnie od tego Koła Zakładowe i Terenowe urządzają spotkania emerytów w dowolnych terminach. Szczególną opiekę nad grupą seniorów sprawuje nasza niezawodna organizatorka w rolach skarbniczki, księgowej i sekretarz -  kol. Lucyna Solecka.

 

Pomiędzy wykonawstwem a administracją

W całym okresie działalności Oddział SGP w Lublinie utrzymywał stałe kontakty na różnych szczeblach z przedstawicielami władz administracyjnych, z którymi omawiano aktualne problemy dotyczące wykonawstwa geodezyjnego i opracowań dla potrzeb regionu oraz szkolnictwa geodezyjnego na poziomie średnim. Na szczeblu wojewódzkim były to kontakty z Wojewodą i Marszałkiem Województwa, a na szczeblu powiatowym ze starostami, prezydentami i burmistrzami. Szczególnie wzorowo układała się współpraca Zarządu Oddziału z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie (przez wiele lat kol Stanisław Kochański, a obecnie kol. Marek Kłopotek) oraz Geodetą Województwa Lubelskiego.

 

Koła i Kluby

Wolny rynek ukształtował nowe oblicze firm geodezyjnych i kartograficznych w procesie zdobywania zamówień na prace geodezyjne i kartograficzne. W kraju wielkie przedsiębiorstwa uległy częściowej likwidacji bądź przekształceniu w spółki pracownicze albo w mniejsze spółki prawa handlowego zatrudniające znacznie mniejszą liczbę geodetów niż to miało miejsce przed komercjalizacją i prywatyzacją. Obok tych przedsiębiorstw powstawały setki małych podmiotów gospodarczych, często jedno lub kilkuosobowych firm prowadzonych przez geodetów wykonujących wolny zawód. Członkowie Stowarzyszenia często z dnia na dzień stawali się dla siebie konkurencją na wolnym rynku. Skurczył się rynek prac typowych dla dużych przedsiębiorstw geodezyjnych, co skutkowało zmniejszeniem zatrudnienia geodetów. Zatrudnienie dotychczasowego największego pracodawcy geodezyjnego w województwie lubelskim, OPGK w Lublinie, spadło o 90%  . Również reorganizacje Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych i Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Lublinie spowodowały odpływ członków ze Stowarzyszenia. Brak kontaktu byłych pracowników z macierzystym Kołem w byłym zakładzie pracy często kończył się rozpadem Koła. Z czasem następowało zmniejszanie liczby chętnych do pozostania w SGP, co przekładało się na powolny rozpad kolejnych kół zakładowych, uszczuplając działalność organizacyjną Stowarzyszenia.

Dla kontrastu z perspektywy czasu widzimy jak wielki i pozytywny wkład w działalność stowarzyszeniową wnosili w minionym okresie dyrektorzy i prezesi, którzy sprzyjali SGP, wspierając je we wszelkich aspektach: organizacyjnie, lokalowo i rzeczowo, w szczególności (alfabetycznie): kol. Ryszard Bodys, kol. Stanisław Golec, kol. Stanisław Margul. Nie sposób w tym miejscu wymienić wszystkich zasłużonych. Ogromny wkład w działalność lubelskiego oddziału SGP wnosili koledzy i koleżanki wymienieni w rozdziale „Składy osobowe władz oddziału”.

 

Koła i Kluby aktualnie działające w lubelskim Oddziale SGP (2022):

Koło Terenowego w Białej Podlaskiej – Prezes: Tadeusz Kobiałko

Koła Terenowego w Hrubieszowie – Prezes: Witold Poziomkowski

Koła Terenowego w Lublinie – Prezes: Piotr Strojny

Koło przy Wojewódzkim Biurze Geodezji w Lublinie – Prezes: Andrzej Barański

Klub Biegłych Sądowych SGP w Lublinie - Prezes: Mariusz Dudkowski

 

100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Największe i najważniejsze wydarzenia dla SGP miały miejsce 25 stycznia 2019 r.- obchody centralne jubileuszu 100-lecia SGP oraz roku Geodezji Polskiej objęte honorowym patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Dzień później 26 stycznia 2019 r. odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

W dniu 7 lutego 2020 r. podczas noworocznego uroczystego zebrania Zarządu Głównego SGP w Warszawie wręczono 100 medali z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich, w tym medalami uhonorowani zastali zasłużeni członkowie Oddziału SGP w Lublinie :

Marek Kłopotek,

Stanisław Kochański,

Elżbieta Pyrka,

Eugeniusz Tes,

Stanisław Zaremba,

Jan Zięba.

 

Epidemia, wojna, wybory

Rok 2020 r. przeszedł do historii pod znakiem epidemii COVID-19. Działalność Stowarzyszenia została brutalnie zatrzymana. Odwołujemy wszystko po kolei: spotkanie seniorów, naradę Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zorganizowaną i już zamówioną na marzec w Białce Parczewskiej, kurs na uprawnienia zaplanowany na maj,  Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji w Łodzi, Dzień Geodety w Krasnobrodzie zaplanowany na wrzesień … Nie spotykamy się tak jak zwykliśmy to robić w normalnych czasach, maskujemy się , dezynfekujemy się, globalna epidemia przeraża i paraliżuje….

Kontakt znajdujemy w nowej formie - to telekonferencje, wszyscy uczymy się nowych narzędzi, testujemy nowe możliwości: Teams, Zoom, WhatsApp, Signal to nazwy naszych nowych miejsc konferencyjnych i kawiarni gdzie możemy wreszcie spotkać.

Decyzją Zarządu Głównego SGP kadencja 2017-2021 została przedłużona o rok z tytułu ograniczeń w organizacji wyborów spowodowanych epidemią COV-19.

Po półtora roku epidemii organizujemy z duszą na ramieniu, ale z wielką radością nieformalny Dzień Geodety w Serpelicach. Tuż obok miejscowości objęte stanem wyjątkowym przy granicy białoruskiej.

Co za czasy ! Czy może być gorzej? Tak, może być gorzej, 24 lutego 2022 r. Rosja napada na Ukrainę, trwa regularna wojna, przez województwo lubelskie płynie potok MILIONÓW uchodźców.

W takich okolicznościach 11 marca 2022 r. odbywa się Walne Zebranie Delegatów Oddziału SGP w Lublinie.

  

 

Składy osobowe władz oddziału ZOW SGP w Lublinie [1945 – 2021]

Rok XII.1945 - 1946

Przewodniczący: Stanisław Zachara.

Wiceprzewodniczący: Kajetan Zaleski, Tadeusz Sadownik.

Sekretarz: Kazimierz Sobocki.

Skarbnik: Antoni Kamiński.

Członkowie Zarządu: Mieczysław Jankiewicz, J. Królikowski.

Komisja Rewizyjna: Stanisław Niewęgłowski, W. Malewski, Marian Małek

Sąd Koleżeński: Józef Gawron, Józef  Nowicki, Stanisław Szczęsnowicz, Jan Błoński, W. Malewski.

Liczba członków:  42.

 

Rok 1947

Przewodniczący: Kajetan Zaleski.

Członkowie Zarządu: Kazimierz Sobocki, Józef Kotliński, Tadeusz Kadler, Zygmunt Sapiecha, Aleksander Marcinkowski, Jan Soczewiński.

Komisja Rewizyjna: Stanisław Zachara, Stanisław Niewęgłowski, Bolesław Soczewiński.

Sąd Koleżeński: Stanisław Zachara, Józef Kolanowski, Józef  Nowicki, Stanisław Szczęsnowicz, Jan Błoński.

Liczba członków:  42.

 

Rok 1948

Przewodniczący: Józef Kotliński.

Członkowie Zarządu: Jan Błoński, Kazimierz Sobocki, Kajetan Zaleski, Zygmunt Sapiecha.

Komisja Rewizyjna: Stanisław Zachara, Bolesław Soczewiński, Bogdan Białkowski.

Sąd Koleżeński: Józef Kolanowski, Stanisław Szczęsnowicz, Marian Cudny, Henryk Majewski, Antoni Kamiński.

Liczba członków:  51.

 

Rok 1949

Przewodniczący: Józef Kotliński.

Członkowie Zarządu: Tadeusz Nowicki, Bogdan Białkowski, Tadeusz Kadler.

Liczba członków:  62.

 

Rok 1953

Przewodniczący: Aleksander Marcinkowski.

Sekretarz: Witold Izbicki, Edward Makuch.

Skarbnik: Bazyli Kocuk.

Członkowie Zarządu: Tadeusz Nowicki, Tadeusz Słupczyński.

Komisja Rewizyjna: Franciszek Sapiecha, Włodzimierz Ginko, Józef Kotliński.

Liczba członków:  155.

 

Rok 1954

Przewodniczący: Włodzimierz Ginko.

Sekretarz: Jan Nowak.

Skarbnik: Anatol Jakowenko.

Członkowie Zarządu: Tadeusz Nowicki, Marian Małek.

Liczba członków:  192.

 

Rok 1955

Przewodniczący: Aleksander Marcinkowski.

Wiceprzewodniczący: Sławomir Kozłowski.

Członkowie Zarządu: Jerzy Boczkowski, Józef Kotliński, Czesława Tomkowicz.

Liczba członków:  214.

 

Rok 1956

Przewodniczący: Sławomir Kozłowski.

Wiceprzewodniczący: Janusz Kosiński.

Sekretarz: Czesław Żydek.

Skarbnik: Anatol Jakowenko.

Członkowie Zarządu: Tadeusz Bartosik, Józef Kwiatkowski, Włodzimierz Lipowicz, zastępcy: Aleksander Marcinkowski, Jerzy Tyra, Mieczysław Zwoliński.

Liczba członków:  227.

 

Rok 1957-1958

Przewodniczący: Franciszek Sapiecha.

Liczba członków:  253.

 

Rok 1959

Przewodniczący: Franciszek Sapiecha.

Wiceprzewodniczący: Włodzimierz Ginko, Wacław Nurek.

Sekretarz: Marian Wypych, zastępca: Marian Nykiel.

Skarbnik: Anatol Jakowenko.

Członkowie Zarządu: Jan Kozak, Kazimierz Sobocki.

Liczba członków:  263.

 

Rok 1960

Przewodniczący: Franciszek Sapiecha.

Wiceprzewodniczący: Tadeusz Sadownik, Wacław Nurek.

Sekretarz: Marian Wypych, zastępca: Marian Nykiel.

Skarbnik: Anatol Jakowenko.

Członkowie Zarządu: Tadeusz Nowicki, Jan Kiciński, Kazimierz Kosiorkiewicz.

Liczba członków:  272.

 

Rok 1961

Przewodniczący: Franciszek Sapiecha.

Wiceprzewodniczący: Tadeusz Sadownik, Ignacy Łabęcki.

Sekretarz: Marian Wypych, zastępca: Jan Kozak.

Skarbnik: Anatol Jakowenko.

Członkowie Zarządu: Tadeusz Nowicki, Kazimierz Kosiorkiewicz, Józef Kwiatkowski, Jan Kiciński.

Liczba członków:  286.

 

Rok 1962

Przewodniczący: Franciszek Sapiecha.

Wiceprzewodniczący: Ignacy Łabęcki, Wacław Nurek.

Sekretarz: Mieczysław Kozioł, zastępca: Mieczysław Zwoliński.

Skarbnik: Anatol Jakowenko.

Członkowie Zarządu: Władysław Frelek, Kazimierz Kosiorkiewicz, Tadeusz Sadownik, Józef Kwiatkowski.

Liczba członków:  328.

 

Rok 1963

Przewodniczący: Franciszek Sapiecha.

Wiceprzewodniczący: Antoni Macieszczak, Wacław Nurek.

Sekretarz: Tadeusz Sadownik.

Skarbnik: Anatol Jakowenko.

Członkowie Zarządu: Ignacy Łabęcki, Władysław Frelek, Kazimierz Kosiorkiewicz, Mieczysław Kozioł, Zenon Rozwałka, Jan Zięba.

Liczba członków:  346.

 

Rok 1964

Przewodniczący: Franciszek Sapiecha.

Wiceprzewodniczący: Antoni Macieszczak, Jerzy Boczkowski.

Sekretarz: Hanna Respond.

Skarbnik: Andrzej Radzikowski.

Członkowie Zarządu : Włodzimierz Ginko.

Liczba członków:  369.

 

Rok 1965

Przewodniczący: Franciszek Sapiecha.

Wiceprzewodniczący: Ignacy Łabęcki, Jan Kiciński.

Sekretarz: Jan Kozak.

Skarbnik: Andrzej Radzikowski.

Członkowie Zarządu: Włodzimierz Ginko, Jerzy Boczkowski, Czesław Drapała, Kazimierz Kosiorkiewicz.

Liczba członków:  413.

 

Rok 1966

Przewodniczący: Franciszek Sapiecha.

Wiceprzewodniczący: Ignacy Łabęcki, Jan Kiciński.

Sekretarz: Jan Kozak.

Skarbnik: Andrzej Radzikowski.

Członkowie Zarządu: Jerzy Boczkowski, Włodzimierz Ginko, Czesław Drapała, Kazimierz Kosiorkiewicz.

Liczba członków:  441.

 

Kadencja 1967-1969

Przewodniczący: Ignacy Łabęcki.

Wiceprzewodniczący: Zenon Rozwałka, Jan Kiciński.

Sekretarz: Stanisław Zaremba.

Skarbnik: Andrzej Radzikowski.

Członkowie Zarządu: Włodzimierz Ginko, Jan Kozak, Jerzy Boczkowski, Czesław Drapała, Ryszard Feret, Marian Nykiel, Janusz Kosiński, Aleksander Mościbrodzki.

Liczba członków:  496.

 

Kadencja 1969-1970

Przewodniczący: Ignacy Łabęcki.

Wiceprzewodniczący: Zenon Rozwałka, Marian Nykiel.

Sekretarz: Stanisław Zaremba, zastępcy: Ryszard Feret,Irena Frejer.

Skarbnik: Janusz Kosiński, zastępca: Anatol Jakowenko.

Członkowie Zarządu: Jan Kozak, Czesław Drapała, Aleksander Mościbrodzki, Józef Kuna.

 Liczba członków:  655.

 

Kadencja 1970 - 1972

Przewodniczący: Zenon Rozwałka.

Wiceprzewodniczący: Ignacy Łabęcki, Marian Nykiel, Stanisław Zaremba.

Sekretarz: Jan Burzec, zastępca: Stefan Sobczak.

Skarbnik: Anatol Jakowenko, zastępca: Czesław Koślacz.

Członkowie Zarządu: Teresa Gawinowska, Józef Kuna, Jerzy Różański, Ryszard Feret, Wiesław Dąbrowski, Jan Pawlak, Barbara Adamek.

Liczba członków:  681.

 

Kadencja 1972 - 1974

Przewodniczący: Zenon Rozwałka.

Wiceprzewodniczący: Marian Nykiel, Ignacy Łabęcki, Stanisław Zaremba.

Sekretarz: Christa Gołofit, zastępca: Jan Michałek.

Skarbnik: Czesław Koślacz.

Członkowie Zarządu: Aleksander Mościbrodzki, Jerzy Różański, Czesław Ćwik, Edward Makuch, Józef Kuna, Stanisław Kochański, Mieczysław Matejko.

Liczba członków:  708.

 

Kadencja 1974 - 1977

Przewodniczący: Zenon Rozwałka.

Wiceprzewodniczący: Marian Nykiel, Stanisław Zaremba, Jerzy Różański,

Sekretarz: Kazimierz Muciek, zastępca: Christa Gołofit,

Skarbnik: Czesław Koślacz.

Członkowie Zarządu: Józef Kuna, Adolf Wróbel, Wiesław Dąbrowski, Aleksander Mościbrodzki.

Liczba członków:  843.

 

Kadencja 1977 - 1980

Przewodniczący: Jan Zięba.

Wiceprzewodniczący: Marian Nykiel, Józef Kuna,

Skarbnik: Eustachiusz Hanusek,zastępca: Christa Gołofit,

Skarbnik: Czesław Koślacz.

Członkowie Zarządu: Zenon Rozwałka, Stanisław Zaremba, Wiesław Dąbrowski, Adam Gnieciak, Aleksander Mościbrodzki, Stanisław Golec, Zbysław Suchora, Adolf Wróbel.

Liczba członków:  1015.

 

Kadencja 1980 - 1983

Przewodniczący: Jan Zięba.

Wiceprzewodniczący: Marian Nykiel, Józef Kuna, Stanisław Zaremba.

Sekretarz: Ryszard Bodys, zastępcy: Christa Gołofit, Stanisław Furtak.

Skarbnik: Czesław Koślacz, zastępca Aleksander Mościbrodzki.

Członkowie Zarządu: Adam Gnieciak, Zenon Rozwałka, Stanisław Golec, Zbysław Suchora, Wiesław Dąbrowski, zastępcy: Lucjan Jagliński, Jan Mardoń, Tes Eugeniusz.

Liczba członków:  1137.

 

Kadencja 1983 - 1986

Przewodniczący: Jan Zięba.

Wiceprzewodniczący: Marian Nykiel, Józef Kuna, Stanisław Zaremba.

Sekretarz: Ryszard Bodys, zastępca: Christa Gołofit.

Skarbnik: Czesław Koślacz, zastępca: Zbysław Suchora.

Członkowie Zarządu: Jan Mardoń, Kazimierz Mazur, Aleksander Mościbrodzki, Jan Puczko, Eugeniusz Tes, zastępcy: Adam Gnieciak, Zenon Rozwałka, Jerzy Tyra.

Komisja Rewizyjna: Bazyli Aleksiejuk, Jerzy Boczkowski, Jerzy Wierzchowski, Czesław Ćwik, Elżbieta Zbańska.

Sąd Koleżeński: Wojciech Podkościelny, Józef Kwiatkowski, Antoni Macieszczak, Tadeusz Nowicki, Wacław Nurek.

Liczba członków:  986.

 

Kadencja 1986 - 1989

Przewodniczący: Jan Zięba.

Wiceprzewodniczący: Marian Nykiel, Józef Kuna, Stanisław Zaremba.

Sekretarz: Ryszard Bodys, zastępca: Christa Gołofit,

Skarbnik: Czesław Koślacz, zastępca: Zbysław Suchora.

Członkowie Zarządu: Jan Mardoń, Kazimierz Mazur, Aleksander Mościbrodzki, Adam Gnieciak, Jan Puczko, Eugeniusz Tes.

Komisja Rewizyjna: Bazyli Aleksiejuk,.

Sąd Koleżeński: Wojciech Podkościelny,…

Liczba członków:  1005.

 

Kadencja 1989 - 1992

Przewodniczący: Jan Zięba.

Wiceprzewodniczący: Stanisław Zaremba, Stanisław Kochański, Eugeniusz Tes.

Sekretarz: Ryszard Bodys, zastępca: Christa Gołofit.

Skarbnik: Zbysław Suchora, zastępca: Aleksander Mościbrodzki.

Członkowie Zarządu: Kazimierz Mazur, Jan Mardoń, Kazimierz Gawinowski, Jan Makowski, Henryk Michalczyk, Mieczysław Stadnik, zastępcy: Lucyna Solecka, Edward Cwikła, Mieczysław Kamiński.

Liczba członków:  996.

 

Kadencja 1992 - 1995

Przewodniczący: Eugeniusz Tes.

Wiceprzewodniczący: Stanisław Kochański, Jan Mardoń, Ryszard Bodys.

Sekretarz: Christa Gołofit, zastępca: Lucyna Solecka.

Skarbnik: Zbysław Suchora, zastępca: Aleksander Mościbrodzki.

Członkowie Zarządu: Kazimierz Mazur, Jan Puczko, Marian Nykiel, Leon Szumski.

Liczba członków:  435.

 

Kadencja 1995 - 1998

Przewodniczący: Eugeniusz Tes.

Wiceprzewodniczący: Stanisław Kochański, Jan Mardoń, Ryszard Bodys.

Sekretarz: Christa Gołofit, Edward Ćwikła.

Skarbnik: Zbysław Suchora.

Członkowie Zarządu: Mazur Kazimierz

Liczba członków: 354.

 

Kadencja 1998 - 2001

Przewodniczący: Eugeniusz Tes.

Wiceprzewodniczący: Stanisław Kochański, Ryszard Bodys.

Sekretarz: Edward Ćwikła.

Skarbnik: Zbysław Suchora.

Członkowie Zarządu: Lucyna Solecka, Jan Mardoń, Elżbieta Pyrka, Jerzy Różański, Aleksander Mościbrodzki.

Liczba członków: 286.

 

Kadencja 2001 - 2004

Przewodniczący: Eugeniusz Tes.

Wiceprzewodniczący: Ryszard Bodys, Stanisław Kochański.

Sekretarz: Edward Ćwikła.

Skarbnik: Zbysław Suchora.

Członkowie Zarządu: Christa Gołofit, Marek Kłopotek, Jan Mardoń, Elżbieta Pyrka, Jerzy Różański, Lucyna Solecka.

Liczba członków: 205,

 

Kadencja 2004 - 2007

Przewodniczący: Marek Kłopotek.

Wiceprzewodniczący: Eugeniusz Tes, Stanisław Kochański, Ryszard Bodys.

Sekretarz: Edward Ćwikła.

Skarbnik: Lucyna Solecka.

Członkowie Zarządu Christa Gołofit, Tadeusz Handor, Ewa Horbowiec, Joanna Orzechowska, Elżbieta Pyrka, Zbysław Suchora.

Komisja Rewizyjna: Władysław Fedoruk, Adam Gnieciak, Marian Lackowski, Kazimierz Marczak.

Sąd Koleżeński: Wiktor Boniewski, Henryk Firlej, Henryk Mazurek, Zbigniew Musiej, Marian Nykiel.

Liczba członków: 205.

 

Kadencja 2007 - 2010

Przewodniczący: Marek Kłopotek.

Wiceprzewodniczący: Eugeniusz Tes, Kochański Stanisław, Ryszard Bodys.

Sekretarz: Edward Ćwikła.

Skarbnik: Christa Gołofit.

Członkowie Zarządu: Elżbieta Pyrka, Marian Lackowski, Elżbieta Marzec, Lucyna Solecka, Leon Szumski.

Komisja Rewizyjna: Stanisław Margul, Orzechowska Joanna, Kazimierz Marczak, Adam Gnieciak, Marian Nykiel.

Sąd Koleżeński: Wiktor Boniewski, Ewa Ciejpa-Gicewicz, Władysław Fiedoruk, Henryk Krawczyk.

Liczba członków: 167.

 

Kadencja 2010 - 2013

Przewodniczący: Marek Kłopotek.

Wiceprzewodniczący: Eugeniusz Tes, Kochański Stanisław, Ryszard Bodys.

Sekretarz: Lucyna Solecka.

Skarbnik: Leon Szumski.

Członkowie Zarządu: Elżbieta Pyrka, Marian Lackowski, Maciej Górny, Christa Gołofit.

Komisja Rewizyjna: Stanisław Margul, Ewa Ciejpa-Gicewicz, Kazimierz Marczak, Adam Gnieciak, Marian Nykiel.

Sąd Koleżeński: Henryk Krawczyk, Wiktor Boniewski, Maria Jaszcz, Zbigniew Frejer, Edward Ćwikła.

Liczba członków: 140.

 

Kadencja 2013-2017

Przewodniczący: Marek Kłopotek.

Wiceprzewodniczący: Stanisław Kochański, Ryszard Bodys, Dariusz Zieliński.

Sekretarz: Lucyna Solecka.

Skarbnik: Leon Szumski.

Członkowie Zarządu: Elżbieta Pyrka, Marian Lackowski, Wiesław Mitura, Albert Wójcik.

Komisja Rewizyjna: Stanisław Margul, Ewa Ciejpa-Gicewicz, Kazimierz Marczak, Adam Gnieciak, Maria Jaszcz.

Sąd Koleżeński: Henryk Krawczyk, Wiktor Boniewski, Edward Ćwikła, Elżbieta Marzec.

Liczba członków: 140.

 

Kadencja 2017 – 2022

Przewodniczący: Marek Kłopotek (do 17.01.2018 r.) .

Przewodniczący: Piotr Strojny (od 17.01.2018 r.) .

Wiceprzewodniczący: Piotr Potocki, Dariusz Zieliński, Strojny Piotr (do 17.01.2018 r.)

Sekretarz: Lucyna Solecka.

Skarbnik: Lucyna Solecka.

Członek Zarządu Oddziału: Stanisław Kochański, Henryk Krawczyk, Elżbieta Marzec, Marcin Mitura, Piotr Różański, Elżbieta Pyrka, Albert Wójcik.

Liczba członków: 95 (w 2022 r.)

 

W skład Zarządu wchodzą również Prezesi Kół i Klubów:

Andrzej Barański - Prezes Koła przy Wojewódzkim Biurze Geodezji w Lublinie,

Mariusz Dudkowski - Prezes Klubu Biegłych Sądowych SGP w Lublinie,

Tadeusz Kobiałko - Prezes Koła Terenowego w Białej Podlaskiej,

Witold Poziomkowski - Prezes Koła Terenowego w Hrubieszowie.

 

Komisja Rewizyjna: Stanisław Margul, Kazimierz Marczak, Edward Dudkowski, Maria Jaszcz.

Sąd Koleżeński: Henryk Krawczyk, Wiktor Boniewski, Edward Ćwikła.

 

Delegat do Rady FSNT-NOT: Stanisław Zaremba.

 

Delegaci na XXXIX Zjazd Delegatów: Marek Kłopotek, Elżbieta Pyrka, Piotr Strojny, Stanisław Kochański.

 

Decyzją Zarządu Głównego SGP kadencja 2017-2021 została przedłużona o rok z powodu ograniczeń w organizacji wyborów spowodowanych epidemią COV-19.

 

Kadencja 2022 – 2026

Prezes Oddziału         –          Andrzej           Barański

Członek Zarządu        –          Lucyna            Solecka          

Członek Zarządu        –          Izabela             Kłopotek        

Członek Zarządu        –          Elżbieta          Marzec          

Członek Zarządu        –          Dariusz           Zieliński        

Członek Zarządu        –          Marcin             Mitura

 

Członkowie Zarządu Oddziału – Prezesi Kół i Klubów:

Prezes Koła w Białej Podlaskiej         –          Tadeusz          Kobiałko

Prezes Koła w Hrubieszowie             –          Witold             Poziomkowski

Prezes Koła w Lublinie                     –          Piotr                Potocki

Prezes Koła przy WBG w Lublinie      –          Andrzej           Barański

Prezes Klubu Biegłych Sądowych      –          Mariusz          Dudkowski

 

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału:

Przewodniczący                                 –          Edward           Dudkowski

Z-ca Przewodniczącego                      –          Ewa                 Ciejpa-Gicewicz

Członek Komisji                                 –          Stanisław        Margul

 

 1. Sąd Koleżeński Oddziału:

Przewodniczący                                 –          Wiesław         Mitura

Zastępca Przewodniczącego                –          Henryk            Krawczyk

Sekretarz                                          –          Jerzy   Kamiński

 

 

 1. Delegaci na Zjazd

Delegat           –          Marek             Kłopotek

Delegat           –          Elżbieta          Pyrka

Z-ca delegata  –          Stanisław        Margul

Z-ca delegata  –          Ewa                 Ciejpa-Gicewicz

 

 1. Delegat do Rady FSNT-NOT

Delegat           –          Stanisław        Zaremba

 

 

Poczet prezesów Oddziału SGP w Lublinie

 

 Stanisław Zachara – kadencja 1945-1946

 

 mgr inż. Stanisław Zachara (ur. 25.04.1890 – zm. 5.02.1967). Studia ukończył w roku 1922 na Politechnice Lwowskiej. W okresie międzywojennym pracował w Urzędzie Ziemskim w Lublinie. W latach 1945-46 był przewodniczącym Związku Mierniczych Polskich, a w latach następnych aktywnie uczestniczył w pracy SGP. W latach 1949-1950 brał czynny udział w organizacji Wydziału Produkcyjnego KOPM w Lublinie, a następnie został jego pracownikiem aż do emerytury.

 • Kajetan Zaleski - kadencja 1947
 • Józef Kotliński - kadencja 1948-1953
 • Aleksander Marcinkowski - kadencja 1953
 • Włodzimierz Ginko - kadencja 1954

mgr inż. Włodzimierz Ginko (ur. 4.08.1909 - zm.24.05.1973). W latach 1958-1972 przewodniczący Oddziału Wojewódzkiego NOT w Lublinie, 1965-1973 - radny WRN w Lublinie, wieloletni przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 1962-1973 - dyrektor Lubelskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Mierniczego. Wieloletni nauczyciel Szkoły Geodezyjnej, a następnie Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie.

 • Aleksander Marcinkowski - kadencja 1955
 • Sławomir Kozłowski - kadencja 1956
 • Franciszek Sapiecha - kadencja 1957-1966

inż. Franciszek Sapiecha (ur. 5.10.1903- zm.5.11.1970)  Studia geodezyjne ukończył w Państwowej Szkole Mierniczej w Łomży. Do wybuchu wojny pracował w biurach mierniczych przysięgłych. Po wojnie brał czynny udział w organizacji administracji oraz przeprowadzeniu reformy rolnej. W 1947 r. objął stanowisko naczelnika Wydziału Urządzeń Rolnych w Urzędzie Wojewódzkim, a następnie PWRN w Lublinie. Od 1953 r. przeszedł do pracy w Wydziale Produkcyjnym KOPM. Równolegle z zasadniczą pracą zawodową od 1950 r. był wykładowcą przedmiotów zawodowych w Technikum Geodezyjnym w Lublinie. Od stycznia 1959 r. został dyrektorem Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego Gospodarki Komunalnej w Lublinie. Na tym stanowisku pozostał aż do odejścia na emeryturę w maju 1970 r.

 • Ignacy Łabęcki - kadencja 1967-1970

mgr inż. Ignacy Łabęcki (ur. 15.01.1903-zm. 11.12.1975) W roku 1930 ukończył Politechnikę Warszawską - Wydział Geodezji. Po ukończeniu studiów podjął pracę u Mierniczego Przysięgłego Stanisława Zachary. W latach 1935-1939 wykonuwał prace geodezyjne na rzecz wojska. W 1939 zostaje zmobilizowany i powołany do służby wojskowej. Po zakończeniu wojny w latach 1949-1972 pracował w KOPM -WPGGK w Lublinie, Biurze Projektów Wodnych Melioracji i jednocześnie wykładał przedmioty zawodowe w Technikum Geodezyjnym w Lublinie. W roku 1972 przeszedł na emeryturę nie zaprzestając aktywnej pracy na rzecz SGP.

 • Zenon Rozwałka - kadencja 1970-1977

mgr inż. Zenon Rozwałka (ur. 3.06.1937 r. – zm. 31.12.2010 r.) absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, którą ukończył w roku 1959 podejmując pracę w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Geodezji Gospodarki Komunalnej w Lublinie. W latach 1962-1975 pracował na stanowisku z-cy kierownika Delegatury GUGiK w Lublinie, a w latach 1976-1989 w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Lublinie. Równolegle z pracą zawodową prowadził działalność na forum Wojewódzkiej Rady Narodowej, Stronnictwa Demokratycznego i SGP. Członek Państwowej Rady Geodezyjnej.

 • Jan Zięba - kadencja 1977-1992

inż. Jan Zięba (ur. 4.07.1934 r.) absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, członek SGP od 1952 r., pełnił funkcję przewodniczącego ZOSGP w Lublinie w okresie od 1977 do 1992, a ponadto był przewodniczącym Zarządu Koła przy LOPM w Lublinie. Przez 12 lat członek Rady Oddziału Wojewódzkiego NOT w Lublinie. Ponad 30-letni okres pracy zawodowej związany był w całości z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym w Lublinie. (wcześniej LOPM) pełniąc różne funkcje w wykonawstwie i kierownictwie. Przez 9 lat pełnił funkcję Naczelnego Inżyniera w przedsiębiorstwie. W roku 1992 przyznano tytuł Honorowego Przewodniczącego Zarządu Oddziału w Lublinie.

 • Eugeniusz Tes - kadencja 1992-2004

mgr inż. Eugeniusz Tes (ur. 2.07.1945 r.) Absolwent Wydziału Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Członek SGP od 1969 r., pełnił wiele funkcji w Zarządach Oddziału w Lublinie, a także w Zarządzie Głównym SGP. Twórca programu nauczania i inicjator utworzenia kierunku miernictwa górniczego dla potrzeb Lubelskiego Zagłębia Węglowego w Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych w Lublinie Przez 15 lat zaangażowany nauczyciel ZSGD w Lublinie. Inicjator i realizator Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, współorganizator krajowych seminariów dla nauczycieli. Zawodowo związany z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym w Lublinie, na stanowisku specjalisty technologa i inżyniera jakości inicjował wdrażanie nowych technologii, ukierunkowywał działania inwestycyjne. W latach 1992-2004 Przewodniczący Zarządu Oddziału w Lublinie. Wyróżniony tytułem Honorowego Członka SGP.

 • Marek Kłopotek - kadencja 2004-2018

 mgr inż. Marek Kłopotek (ur. 25.05.1965 r.). Absolwent Wydziału Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pierwsze prace geodezyjne wykonywał w Dziale Mierniczo-Górniczym lubelskiej kopalni KWK Bogdanka w latach 1985-1986, następnie w latach 1992-2017 pracował w OPGK w Lublinie, przechodząc wszystkie stanowiska do p.o. Prezesa Zarządu. Od 2017 r. powołany na Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Niezwykle zaangażowany zarówno w pracę zawodową jak i w działalność stowarzyszeniową. Członek SGP od 1995 r., pełnił wielokrotnie funkcje w Zarządach Oddziału w Lublinie i Zarządzie Głównym SGP. W latach 2004-2018 Przewodniczący Zarządu Oddziału w Lublinie. W roku 2018 ZOW SGP w Lublinie przyznał tytuł Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SGP w Lublinie.

 • Piotr Strojny - kadencja 2018-2022

 mgr inż. Piotr Strojny (ur. 1966 r.). Absolwent Wydziału Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1992-1993 asystent w Katedrze Geotechniki Politechniki Lubelskiej. W latach 1993-2014 pracownik OPGK w Lublinie angażujący się w szkolenie kadry i wdrażanie nowych technologii cyfrowych, na stanowiskach od geodety do Dyrektora Pracowni.
Do czasu prywatyzacji OPGK Przewodniczący Rady Pracowniczej.  Od 2019 r. p.o. Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii – Geodety Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.  Działalność w SGP: 2004-2022 r. Prezes Koła Zakładowego przy OGPK w Lublinie (przekształconego w Koło Terenowe w Lublinie),  2018-2022 Prezes Zarządu Oddziału SGP w Lublinie, członek Zarządu Głównego SGP.

 

 • Andrzej Barański - kadencja 2022-2026

 

mgr inż. Andrzej Barański ()

 

wersja w PDF

Opracował z wykorzystaniem Kroniki SGP i materiałów archiwalnych,
w tym Zarysu Historii Organizacji Społecznych Geodetów, Historii SGP
Piotr Strojny do roku 2022 r.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności